0871-68598733
您当前位置:网站首页 >> 产品中心
Trimble S9全站仪
上传时间:2019-3-25    点击人气:453
► 具有0.5”或 1”角精度
► Trimble DR Plus 或 HP EDM,可提供最佳的速度、精度和可靠性
► 具有Trimble VISION 和 SureScan 技术选项
► Trimble L2P实时设备管理 
► 直观的 Trimble Access 外业软件
► Trimble Business Center 内业软件,用于快速数据处理 
► Trimble 4D Control,用于监测管理
 • 性能特点
 • 技术参数
 • 相关下载
 • 性能和精度
  Trimble® S9全站仪集成了最好的外业技术、最高等级精度和专业工程特性,具有最佳的性能和精度。您可以把扫描、影像和测量组合到单一解决方案中,或者通过长测程精细锁定FineLock™和Trimble DR高精(HP) EDM等选项,专注于最高精度等级的测量,用于高精度要求的工程应用中,内业数据处理时您可以信靠强大的Trimble Business Center和Trimble 4D办公软件,让它们帮助您处理和分析数据。
   
  为专项工程应用而设计
  Trimble S9全站仪为专项工程应用而设计,例如:监测和隧道工程等。在这些工程中,您需要一个具有最佳速度、精度和可靠性的解决方案。S9 HP全站仪中的Trimble DR HP EDM与您选择的1”或0.5”角精度和长测程精细锁定相结合,能够灵活地应对最棘手的项目。
   
  Trimble DR Plus 和 DR HP EDM
  Trimble DR Plus范围测量技术提供了延伸范围直接反射测量功能,无需棱镜,您也能测量到极其远的距离。当测量棱镜时,S9 HP的DR HPEDM能够提供更高的精度。Trimble高性能的EDM与无摩擦驱动的MagDrive™伺服技术相结合,提供了无与伦比的快速测量能力,并且不影响精度。
   
  Trimble SurePoint™精确瞄准
  Trimble SurePoint™可以降低瞄准误差,您可以获得可信赖的测量结果,避免不必要的重测无论是风吹动,还是手触碰仪器,或是场地晃动,Trimble S9全站仪都能够瞄准并保持在目标上,主动消除不稳定因素带来的影响,确保每次都能精确地进行瞄准和测量。借助独家拥有的MultiTrack™技术和目标ID能力,测量员可以选择最适合现场条件的目标类型(被动或主动),精确地找到并锁定正确的目标。
   
  专为工程设计的Trimble Finelock功能
  Trimble S9全站仪中工程专用的附加特性包括Trimble Finelock精细锁定技术和3R激光指示器。Trimble Finelock检测目标时不受周围棱镜的干扰,可用于近距离的高精度应用。TrimbleLongRange FineLock长测程精细锁定选项扩展了此功能。使用Trimble S9 HP的3R类激光指示器,您能够以可视化的方式在更大范围内对隧道或地下矿中的点作出标记。
   
  Locate2Protect技术实时管理您的设备
  有了Trimble Locate2Protect定位保护技术,您便可知道全站仪实时情况,查看设备位置和状态。当您的设备离开了工作场所或经历了意外碰撞或滥用,它会向您发出报警。
   
  Trimble InSphere Equipment Manager设备管理员系统可让您查看使用情况,并且始终保持最新的固件、软件和维护要求。借助Trimble Locate2Protect和InSphere EquipmentManager,可以保证最新的设备和实施管理。
   
  Trimble VISION 和 SureScan 技术选项
  Trimble S9标配了Trimble VISION™和SureScan技术选项。改善的Trimble VISION赋予您强大的能力,可以利用控制器的实时视频影像直接进行测量,并从采集的影像中创建各种各样的可交付成果。S9全站仪中的Trimble SureScan为保证扫描工作的灵活性,您不需要进行复杂的单独扫描系统设置,也不需要切换到专业外业软件。SureScan甚至能够设置您的扫描覆盖面并且获得最高效率。
   
  强大的外业和内业软件
  Trimble控制器和Trimble Access™外业软件的专业模块(如隧道、监测、管道和采矿)提供了专业的工作流程,可帮助您高效的完成任务。您还可以定制Trimble Access工作流程,以满足您的不同需要。
   
  在内业,Trimble Business Center可以在单一软件解决方案中帮助您检查、处理和平差您的数据。Trimble 4D Control™办公软件为管理监测项目(无论实时还是后处理)提供了一个全面综合的解决方案,能够迅速发现系统实时变化情况。
  div>
  孔径....................................................................................40毫米
  视场..........................................................................2.6米(在100米处)
  对焦距离.........................................................................1.5米至无限远
  带照明十字丝........................................................................可变(10档)
  自动对焦..................................................................................标准
  相机(在DR高精版中也有此选件)
  芯片........................................................................彩色数字图像传感器
  分辨率...........................................................................2048x1536像素
  焦距....................................................................................23毫米
  景深...............................................................................3米至无限远
  视场.............................................................................16.5°x 12.3°
  数字缩放4档...................................................................(1x、2x、4x、8x)
  曝光.........................................................................点测光、HDR、自动
  亮度................................................................................用户可定义
  图像存储.....................................................................可达2048x1536像素
  文件格式..................................................................................JPEG
  电源
  内置电池.............................................................可充电锂电池,11.1V-5.0Ah
  外部电源..........................................................................12 V只有外部
  工作时间5
    一块内置电池.....................................................................大约6.5小时
    三块内置电池(在多电池适配器内)....................................................大约18小时
    全自动托架(带一块内置电池)..........................................................13.5小时
  视频全自动工作时间7
    一块电池.............................................................................5.5小时
    三块电池(在多电池适配器内)............................................................17小时
  重量和体积
  仪器(自动锁定).........................................................................5.4公斤
  仪器(机器人)...........................................................................5.5公斤
  Trimble CU控制器.......................................................................0.4公斤
  三角基座...............................................................................0.7公斤
  内置电池..............................................................................0.35公斤
  横轴高度...............................................................................196毫米
   
  自动锁定和机器人测量
  被动棱镜............................................................................500–700米
  Trimble MultiTrack目标...................................................................800米
  Trimble ActiveTrack 360目标(DR Plus EDM).................................................500米
  Trimble ActiveTrack 360目标(DR HP EDM)...................................................200米
    自动锁定瞄准精度,在200米处,标准偏差3
      被动棱镜............................................................................<2毫米
      Trimble MultiTrack目标..............................................................<2毫米
      Trimble ActiveTrack 360目标.........................................................<2毫米
  最短搜索距离.............................................................................0.2米
  内置/外置电台类型........................................................2.4 GHz跳频、扩频电台
  搜索时间(通常)7........................................................................2–10秒
   
  精细锁定(FINELOCK)
  精细锁定瞄准精度(在300米处)
    (标准偏差)3...........................................................................<1毫米
    到被动棱镜测程(最小-最大)3.........................................................20–700米
    棱镜间最短间隔(在200米处)..............................................................0.8米
  长测程精细锁定(不是每种机型都有)
    瞄准精度(在2,500米处)
      (标准偏差)3........................................................................<10毫米
    到被动棱镜测程(最小-最大)3,8.....................................................250-2,500米
    棱镜间最短间隔(在2500米处)...........................................................<10.0米
   
  GPS搜索/地理锁定(GEOLOCK)
  GPS搜索/地理锁定(GEOLOCK)...............................................................360度
  或已定义的水平和垂直搜索窗口
  获取解的时间9.........................................................................15-30秒
  重获目标时间.............................................................................<3秒
  测程.................................................................自动锁定和机器人测程限值
   
  其它规格
  激光瞄准器(同轴,标配) ...............................................................2类激光
  激光瞄准器(非同轴,不是每种机型都有) ................................................3R类激光
  内置跟踪光...................................................................不是每种机型都有
  工作温度........................................................................–20ºC~+50ºC
  防尘防水.................................................................................IP65
  湿度.............................................................................100%,防凝结
  通讯...................................................................USB、串口、Bluetooth®6
  安全性.........................................................双层密码保护,Locate2Protect10
  跟踪速率................................................................................10 Hz
   
   
  1 标准偏差符合ISO17123-4。
  2 标准晴天:无薄雾。阴天或适度阳光,带少许热流光。
  3 测程和精度取决于大气条件、棱镜尺寸和背景辐射。
  4 柯达灰色卡,类别号E1527795。
  5 –20ºC时的能力是+20ºC时能力的75%。
  6 蓝牙类型的核准情况视具体国家而定。联系当地的Trimble授权经销合作伙伴,了解详细信息。
  7 取决于所选搜索窗口的大小。
  8 长测程精细锁定可以从20米距离与标准精细锁定配合使用。
  9 获得解算结果的时间取决于卫星的几何质量和GPS的位置。
  10 功能和可用性取决于具体区域。
  ,
  性能(DR PLUS)
  角度测量
  传感器类型.............................................................带对径读数的绝对编码器
  精度(基于DIN 18723的标准偏离).................................................0.5"(0.15 mgon) 
  或 1"(0.3 mgon)
  显示(最小计数) ..............................................................0.1" (0.01 mgon)
  自动水准补偿器
    类型...............................................................................置中双轴
    精度.......................................................................0.5" (0.15 mgon)
    范围....................................................................±5.4' (±100 mgon)
  距离测量
  精度(ISO)
    棱镜模式
      标准1....................................................................... 1 mm + 2 ppm
  精度(RMSE)
    棱镜模式
      标准.........................................................................2 mm + 2 ppm
      跟踪.........................................................................4 mm + 2 ppm
    DR模式
      标准.........................................................................2 mm + 2 ppm
      跟踪.........................................................................4 mm + 2 ppm
    延伸测程......................................................................10 mm + 2 ppm
  测量时间
  棱镜模式
    标准..................................................................................1.2秒
    跟踪..................................................................................0.4秒
  DR模式
    标准..................................................................................1-5秒
    跟踪..................................................................................0.4秒
  测量范围
  棱镜模式(在标准晴朗条件下2,3)
    单棱镜..............................................................................2,500米
    单棱镜长测程模式..........................................................5,500米(最大测程)
    最短距离..............................................................................0.2米
  DR模式
    反射箔20毫米.........................................................................1000米
    最短可能距离............................................................................1米
  DR延伸测距模式
    白色卡(90%反射)4.....................................................................2200米
  扫描
  范围2,3...............................................................................1-250米
  速度4.............................................................................可达15点/秒
  最小点间隔10毫米
  标准偏差......................................................................1.5 mm @ ≤50 m
  单一3D点精度..................................................................10 mm @ ≤150 m
  EDM规格
  光源.............................................................脉冲激光二极管905nm,1类激光
  光束发散棱镜模式
    水平........................................................................... 4厘米/100米
    垂直........................................................................... 8厘米/100米
  光束发散DR模式
    水平........................................................................... 4厘米/100米
    垂直........................................................................... 8厘米/100米
  大气改正...........................................................–130 ppm ~ 160 ppm,连续
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  性能(DR HP)
  角度测量
  角精度(基于DIN 18723的标准偏离)..............................................0.5" (0.15 mgon) 
  或 1"(0.3 mgon)
  角度显示(最小计数)...........................................................0.1" (0.01 mgon)
  距离测量
  精度(ISO)
    棱镜模式
      标准1......................................................................0.8 mm + 1 ppm
      精度(RMSE)
    棱镜模式
      标准.........................................................................1 mm + 1 ppm
      跟踪.........................................................................5 mm + 2 ppm
    DR模式
      标准.........................................................................3 mm + 2 ppm
      跟踪........................................................................10 mm + 2 ppm
  测量时间
  棱镜模式
    标准...................................................................................2.5秒
    跟踪...................................................................................0.4秒
  DR模式
    标准..................................................................................3-15秒
    跟踪...................................................................................0.4秒
  测程
  棱镜模式(在标准晴朗条件下2,3)
    单棱镜...............................................................................3,000米
    单棱镜长测程模式.....................................................................5,000米
    三棱镜长测程模式.....................................................................7,000米
    最短距离...............................................................................1.5米
  DR模式
    最短距离...............................................................................1.5米
  EDM规格(DR HP)
  光源..........................................................................激光二极管660nm;
  棱镜模式下为1类激光,DR模式下为2类激光
  光束发散
    水平.............................................................................4厘米/100米
    垂直.............................................................................4厘米/100米
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  系统规格
  水准器
  三角基座圆水准器.....................................................................8'/2毫米
  LC显示屏电子双轴水准器分辨率..................................................0.3" (0.1 mgon)
  伺服系统
  MagDrive伺服技术集成伺服/角度传感器电磁直驱
  旋转速度..............................................................................115度/秒
  正镜至倒镜旋转时间.......................................................................2.6秒
  定位速度180度............................................................................2.6秒
  制动夹和慢速运动............................................................伺服驱动,无限微调
  对中
  对中系统.........................................................................Trimble 3-pin
  光学对中器......................................................................内置光学对中器
  对焦距离放大倍数...........................................................2.3×/0.5米至无限远
  望远镜
  放大倍数..................................................................................30×
  上一个产品中心:Trimble® SX10影像扫描仪
  下一个产品中心:Trimble S8全站仪
  返回顶部
  用微信扫一扫关注我们
  版权所有 云南天拓新万博体育mantbex有限公司 © 2009-2021 All Rights Reserved    建议使用分辨率:1440×900和IE8.0及以上的浏览器进行浏览
  总部地址:云南省昆明市环城西路553号附15号( 天拓新万博体育mantbex)联系电话: 0871-68598733,13769171176,13577090287
  大理地址:云南省大理市下关开发区宾川路358号(州疾控中心对面)联系电话:0872-2312549,18287205636
  临沧地址:云南省临沧市南天路241号(云宝酒店)联系电话:13578429045
  保山地址:云南省保山市隆阳学府路北岸风景小区4号铺面(世纪公馆正对面)联系电话:15769989803,18288250436
  普洱地址:云南省普洱市思茅区石龙路2号都市品质A-1-02(天拓新万博体育mantbex) 联系电话:15750267259 
  在线QQ号:379631706 ,523269179
  关键词:产品中心:Trimble S9全站仪,云南天拓新万博体育mantbex有限公司、无人机、GPS/RTK、全站仪、经纬仪、水准仪、投线仪/墨线仪、试验仪器、新万博体育mantbex、云南天拓新万博体育mantbex有限公司,天拓新万博体育mantbex仪器,天拓新万博体育mantbex,云南新万博体育mantbex仪器,昆明仪器,云南仪器新万博体育mantbex,云南天地新万博体育mantbex,大理新万博体育mantbex仪器,大理天地新万博体育mantbex仪器,普洱新万博体育mantbex仪器,保山新万博体育mantbex仪器,普洱测量仪器,保山测量仪器,昆明测量
  滇ICP备16002347号滇公网安备 53010202000779号 云南网站建设,云南网页设计,昆明网站建设,昆明网页设计  
  在线客服
 • 咨询服务1:我们竭诚为您服务!
 • 咨询服务2:我们竭诚为您服务!
 • 咨询服务3:我们竭诚为您服务!